making buildings a solution to the energy capacity problem

The global energy system faces significant challenges, requiring innovative solutions for a successful transition to renewable sources. Buildings currently contribute to 30% of global CO2 emissions, presenting a critical issue. Myrspoven offers cutting-edge AI technology to autonomously optimize HVAC systems, ensuring minimal energy consumption without compromising indoor comfort.

Our vision is to globally reduce the real estate industry’s carbon footprint by 1%, achieved not only through energy use optimization but also by optimizing when buildings consume energy. Myrspoven aims to transform buildings from energy consumers to part of the solution for the energy capacity problem.

By strategically addressing peak demand periods, we can significantly cut CO2 emissions in the energy system. Buildings, efficient at storing heat or cold, become dynamic contributors in this scenario, aiding in peak reduction and offering a solution to energy capacity challenges.

Myrspoven’s myCoreAI optimizes HVAC systems in real time, lowering the energy use of buildings. Additional services like myLoadShift ensure buildings consume energy at optimal times, maximizing savings for real estate owners and benefiting the overall energy system.

Fig 1. Using buildings to shave the peaks in energy demand saves money for the real estate owners as well as being just what the energy system needs.

energioptimering

myCoreAI är en komplett och skalbar systemlösning för optimering av värme, kyla och ventilation (HVAC). Systemet använder en kombination av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och tekniska ingenjörskunskaper från fastighetsbranschen.

El 25%     Värme 15%     Kyla 15%

spotprisoptimering

myLoadShift är en tilläggstjänst till myCoreAI som använder byggnaders kapacitet att bibehålla värme eller kyla och använder elektricitet när priset är lägre, fortfarande med inomhuskomforten under full kontroll.

Elkostnadsbesparing ~35%

energioptimering

myCoreAI är en komplett och skalbar systemlösning för optimering av värme, kyla och ventilation (HVAC). Systemet använder en kombination av den senaste tekniken inom artificiell intelligens och tekniska ingenjörskunskaper från fastighetsbranschen.

El 25%     Värme 15%     Kyla 15%

spotprisoptimering

myLoadShift är en tilläggstjänst till myCoreAI som använder byggnaders kapacitet att bibehålla värme eller kyla och använder elektricitet när priset är lägre, fortfarande med inomhuskomforten under full kontroll.

Elkostnadsbesparing ~35%

Vår kärnlösning, myCoreAI, läser data från byggnader samt externa källor såsom väder- och social data, och skapar en unik algoritm för att optimera varje byggnad enligt byggnadens specifika förhållanden. Optimeringen fungerar lite som om en människa gjorde det, den stora skillnaden är antalet parametrar som tas med samt att myCoreAI skickar optimerade signaler till styrsystemet varje 15:e minut, något en människa vanligtvis gör betydligt färre gånger under samma period.

När myCoreAI är aktiv övervakas dess prestation kontinuerligt för att visa den tekniska prestandan hos algoritmen samt byggnadens energi- och komfortnivåer. Användaren har också möjlighet att interagera med systemet och åsidosätta styrningen om omständigheterna förändras.

När myCoreAI är aktiv övervakas dess prestation kontinuerligt för att visa den tekniska prestandan hos algoritmen samt byggnadens energi- och komfortnivåer. Användaren har också möjlighet att interagera med systemet och åsidosätta styrningen om omständigheterna förändras.

1
BMS System

Byggnader som är anslutna till Myrspovens myCoreAI lösning får kontinuerligt och autonomt en optimering av byggnaderna. Dessa sammankopplade byggnader är även anslutna till den digitala handelsplattformen (nr. 3).

2
Databas

Myrspoven integreras med byggnadens befintliga BMS-system. Integrationen är tvåvägs och gör det möjligt för myCoreAI att läsa och skriva till BMS på ett sätt som harmoniserar med den befintliga logiken. Integrationen inkluderar också en fallback-lösning som återställer systemet till standardinställningarna i händelse av planerat eller oplanerat avbrott. Molndatabasen är hjärtat i myCoreAI och lagrar samt organiserar all data.

3
Väderdata

Myrspoven nyttjar all tillgänglig öppen data som kan förbättra modellens prediktiva förmåga. Väderdata och energitariffer är en del av inputen.

4
Artificiel intelligens

Avancerade AI-algoritmer tillämpas på data som tas in och lagras i databasen. Resultatet är en unik virtuell byggnadsmodell som kan användas för att förutsäga framtida energianvändning och inomhusklimat. Modellerna tränas om varje natt och förbättras ständigt.

5
Optimering

myCoreAI använder sig av optimeringsalgoritmer för att beräkna hur byggnaden bör driftas i syfte att uppnå reducerad energiförbruking och kostnad samt bevara inomhusklimatet. Klienten definierar vad de anser vara ett gott inomhusklimat som sätter gränsvärdet som myCoreAI sedan arbetar inom.

6
Kontinuerlig uppdatering

Styrningen och nya set-points uppdateras var 15:e minut.

Energibesparingar

El 25%     Värme 15%     Kyla 15%

Med och utan myCoreAI

Utan myCoreAI

Energibolagens tariffer för el, värme och kyla har blivit allt mer ostabila och komplexa med tiden. Detta innebär i praktiken att det har blivit svårare att utföra energioptimering till lägsta möjliga kostnad. 

Med myCoreAI

Myrspovens lösning möjliggör en prediktivstyrning av både energikostnader och klimat, vilket möjliggör justeringar av styrningen som tar hänsyn till energitaxor, flödes- och returavgifter, prisknuffar och dagliga variationer.

Inomhustemperatur

Med och utan myCoreAI

Utan myCoreAI

Här kan vi se att det inte finns någon kontroll eller optimering av energianvändningen. Inomhustemperaturen fluktuerar ojämnt utan någon plan eller att någon informerade lösning är implementerad.

Med myCoreAI

Våra anpassningsbara algoritmer säkerställer att inomhustemperaturen hålls inom en fördefinierad intervall samtidigt som man tar hänsyn till utomhustemperatur, byggnadskonfiguration, energitaxor och andra faktorer.

benefits with myCoreAI

Du är i kontroll

 Bästa inomhusklimatet

Kunden definierar inomhusklimatet. myCoreAI använder datan som samlas in för att lära sig hur den bäst kan justera värme, kyla och ventilation beroende på rådande yttre förhållanden (såsom väder och vind) och hur de specifika byggnaderna är designade, används och är konfigurerad.

Big Data

Unika insikter

All data som samlas in i realtid sparas i en databas och överförs till byggnadens digitala tvilling. Denna data kombineras med andra dataset genererade från olika energileverantörer, väderprognoser, etc. för att generera modeller. Cirka en gång per timme skickas nya kontrollsignaler tillbaka via anslutningen till BMS baserat på dessa förutsägelser.

Artificiell intelligens

Energi prognoser

myCoreAI möjliggör prediktion av både energikostnader och inomhusklimat, vilket möjliggör styrjusteringar som tar hänsyn till energitariffer. Då modellen lär sig från insamlad data kan den uppdateras och optimeras varje dag.

    Generiska och skalbara lösningar

Enkelt att implementera

Myrspovens team har utvecklat ett skalbart system som, med hjälp av modern AI, möjliggör kontinuerlig och autonom optimering av komplexa byggnader. myCoreAI är baserad på skalbarhet och flexibilitet och är samtidigt oberoende av tillverkaren av både sensorer och styrsystem.

       Du är i kontroll

 Bästa inomhusklimatet

Kunden definierar inomhusklimatet. myCoreAI använder datan som samlas in för att lära sig hur den bäst kan justera värme, kyla och ventilation beroende på rådande yttre förhållanden (såsom väder och vind) och hur de specifika byggnaderna är designade, används och är konfigurerad.

    Big Data

Unika insikter

All data som samlas in i realtid sparas i en databas och överförs till byggnadens digitala tvilling. Denna data kombineras med andra dataset genererade från olika energileverantörer, väderprognoser, etc. för att generera modeller. Cirka en gång per timme skickas nya kontrollsignaler tillbaka via anslutningen till BMS baserat på dessa förutsägelser.

     Artificiell intelligens

Energi prognoser

myCoreAI möjliggör prediktion av både energikostnader och inomhusklimat, vilket möjliggör styrjusteringar som tar hänsyn till energitariffer. Då modellen lär sig från insamlad data kan den uppdateras och optimeras varje dag.

        Generiska och skalbara lösningar

Enkelt att implementera

Myrspovens team har utvecklat ett skalbart system som, med hjälp av modern AI, möjliggör kontinuerlig och autonom optimering av komplexa byggnader. myCoreAI är baserad på skalbarhet och flexibilitet och är samtidigt oberoende av tillverkaren av både sensorer och styrsystem.

spotprisoptimering

myLoadShift är en tilläggstjänst till myCoreAI som optimerar byggnader i syfte att förbruka el när priset är som mest gynnsamt. Elspotpriserna bestäms dagen innan och myLoadShift förutsäger byggnadens behov 48 timmar i förväg. Sedan kan byggnadens termiska tröghet användas för att skifta konsumptionen av elektricitet till tider när priserna är fördelaktiga.

Vissa elbehov, som belysning och de flesta fläktar, kan inte skiftas, men uppvärmning kan vanligtvis det. Byggnaders termiska tröghet är vanligtvis mellan 2-12 timmar. myCoreAI, tillsammans med myLoadShift, kommer veta hur mycket tröghet din individuella byggnad har, beroende på till exempel material, beteendet hos de hyresgästen samt utomhustemperaturen. Därför kan systemet optimera förbrukning och kostnad utan att äventyra inomhusklimatet.

För att dra full nytta av myLoadShift måste byggnaden använda värmepumpar och/eller kylmaskiner, och för att göra ekonomiska besparingar måste du också köpa delar av din el från spotmarknaden.

Elkostnadsbesparingar 35%

benefits with myLoadShift

För dig

myLoadShift sparar pengar genom att möjliggöra för dina byggnader att förbruka el när priset är som mest gynnsamt. Med hänsyn till att du har värmepumpar och kylmaskiner, ser vi kostnadsbesparingar på över 35 % när vi optimerar dem.
Storleken på dina besparingar beror på storleken av dina byggnader, hur många värmepumpar och/eller kylmaskiner du har i ditt bestånd. Den termiska trögheten spelar även en roll och avgör hur mycket energi vi kan förflytta.

För planeten

Genom att använda myLoadShift tillsammans med myCoreAI i byggnader kan fastighetssektorn bli en betydande del av lösningen på kapacitetsproblemen i elnätet.
Genom att minska elförbrukningen under timmarna där efterfrågan är hög, kommer det resultera i lägre toppar och minskat behov av icke förnybara energikällor så som olja och kol. Dynamiska konsumenter möjliggör konsumtion av en större andel förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft.

För dig

myLoadShift sparar pengar genom att möjliggöra för dina byggnader att förbruka el när priset är som mest gynnsamt. Med hänsyn till att du har värmepumpar och kylmaskiner, ser vi kostnadsbesparingar på över 35 % när vi optimerar dem.
Storleken på dina besparingar beror på storleken av dina byggnader, hur många värmepumpar och/eller kylmaskiner du har i ditt bestånd. Den termiska trögheten spelar även en roll och avgör hur mycket energi vi kan förflytta.

För planeten

Genom att använda myLoadShift tillsammans med myCoreAI i byggnader kan fastighetssektorn bli en betydande del av lösningen på kapacitetsproblemen i elnätet.
Lowering consumption during peak hours when the demand is high will result in lower peaks and reduced need for “bad” energy sources like oil and coal. Dynamic consumers also allow for a higher share of intermittent energy production like solar and wind.

Vill du veta mer?

Bli en del av lösningen på problemet med kapacitetsbrist

Kontakta oss!