Bakgrund till projektet

Klövern antog nya långsiktiga energimål år 2019. De nya målen går i linje med Science Based Targets och innebär bland annat att energianvändningen ska halveras per kvadratmeter till 2030 i jämförelse med 2018. För att lyckas med denna utmaning krävs både investeringar i ny teknik och ett systematiskt arbete med att effektivisera energianvändningen, som i sin tur kräver resurser och kompetens.

Integration och modellering

I byggnaden är ca 55 sensorer för mätning av temperatur och koldioxidnivå placerade. Värden från dessa mätningar är visualiserade i Myrspovens portal och kan när som helst justeras upp och ned i portalens Blueprint-vy. Myrspovens integration mot byggnadens styrsystem fyller framförallt fyra funktioner:

  • Läsa data
  • Skriva data
  • Back up-funktion (återställning till defaultvärden vid kommunikationsavbrott.)
  • Visuellt Myrspoven-gränssnitt i befintligt styrsystem

Slutresultatet genererar olika scenarion där Myrspovens AI arbetar för att förstå sambandet mellan extern väderdata, energitariffer kopplade till byggnaden samt användarbeteendet i byggnaden. Dessa tre delar vägs in för att uppnå bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och kostnad.

Integration och modellering

Under tiden byggnaden är i drift med Myrspovens AI sker kontinuerlig träning av modellerna som lär sig av interna och externa beteenden. Byggnadens tekniker har alltid möjlighet att löpande ändra kravställning på inomhusklimat, ändra AI:ns frihetsgrad samt stänga av och sätta på delar som ska ingå i styrningen. Vid behov kan även Myrspovens AI stängas via en enda knapptryckning.

Teknisk information och utmaning

Byggnaden är uppvärmd med fjärrvärme och har kyla via kylmaskin. Den har tre stycken ventilationsaggregat och det finns två värmekretsar som betjänar alla butiker samt kontorsdelen. Utöver värme är byggnaden försedd med luftburen kyla via
ventilationssystemet. Det har tidigare varit problem med ojämn värme i huset. I samband med implementeringen av Myrspovens system identifierades det bland annat att de två radiatorkretsarnas uppdelning i huset inte stämde överens med ritningsunderlaget, vilket var en av de huvudsakliga orsakerna till att det tidigare uppstått värmeproblem.

Styrning och resultat av Myrspoven AI

Myrspovens AI läser var 15e minut in sammanlagt 382 unika mätvärden från byggnaden,
dygnet runt. Med hjälp av algoritmer beräknar systemet 45 stycken börvärden som skickas
tillbaka till byggnadens styrsystem var 15e minut. Under projektet har totalt 1 285 000 st
börvärden beräknats och skickats till byggnaden.

Driftpersonal har under driftperioden gjort genomgående justeringar av inomhustemperaturens gränsvärden. AI-styrningen har även stängts av under kortare perioder för att därefter sättas på. Med hjälp av data som Myrspoven visualiserat i portalen har byggnadens flaskhalsar identifierats och möjliggjort punktåtgärder av driftpersonal. AI styrningen har resulterat i en genomsnittlig fjärrvärmebesparing på 13% och elbesparing på hela 23%, vilket har minskat koldioxidutsläppen med 29 ton per år. Samtidigt har byggnadens medeltemperatur ökat med en halv grad och blivit 35% jämnare. Driftpersonalen har arbetat i Myrspovens portal för visuellt följa hyresgästernas historiska och nuvarande komfortnivåer.

Sammanfattning

Myrspoven har bidragit med fördelar såsom kostnadsbesparing, lägre energianvändning, ökad inomhustemperatur och minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt väntas resultatet bli bättre över tid i takt med att Myrspovens AI lär känna byggnaden bättre. Fastighetsägaren är nöjd och har valt att implementera Myrspoven i flera byggnader efter projektet.

Nyckeltal

23 % minskad energianvändning på el under perioden Januari – Juni

29 ton minskade koldioxidutsläpp/år

35% jämnare inomhusklimat

en_USEnglish