Vacse har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Nu installerar de Myrspovens AI-teknik i flera
fastigheter och främsta målet är att det ska leda till ett förbättrat klimat – både inomhus och
utomhus.


Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger och utvecklar fastigheter inom rättsväsende,
utbildning och kontor för samhällsservice. Sedan flera år tillbaka arbetar de aktivt med
driftsoptimering i sina fastigheter. Som ytterligare ett led i detta arbete har de nu tecknat avtal med
Myrspoven, vars AI-teknik inledningsvis har installerats i tre fastigheter.


– Vi har höga mål vad gäller energi och klimat. Vi har arbetat aktivt med energibesparande åtgärder i
flera år, genom såväl teknik som beteendeförändringar. Nu kan vi komma ett steg längre med hjälp
av AI-teknik, säger Sara Jägermo, fastighetschef på Vacse.


Myspovens AI-system har nyligen installerats i hovrätten i Malmö, Attunda tingsrätt i Sollentuna och
Vallastadens skola i Linköping. I dessa fastigheter finns sedan tidigare styrsystem som huvudsakligen
styrs utifrån temperaturgivare. Genom att installera nya sensorer i dessa fastigheter kan AI-systemet
läsa in inomhus- och utomhustemperaturen, brukarbeteende och mäta koldioxidhalten. Därutöver
analyserar systemet data från energibolag och väderlekstjänster. Systemet lär sig olika mönster och
reagerar snabbt på förändringar utifrån valda minimi- och maxvärden. Det gör att det går att hålla en
jämn nivå på energianvändning och ventilationsflöden. Det i sin tur leder till energibesparing, men
ger också ett mer behagligt inomhusklimat.

Till våren kommer Vacse att göra en utvärdering vad AI-tekniken har gett.


– Om vi får de resultat som vi hoppas på är vår ambition att vi ska rulla ut den här tekniken till flera av våra fastigheter under nästa år, säger Sara Jägermo och fortsätter:

– För oss är det inte energibesparingen sett till pengar som är den viktigaste förtjänsten, utan att
tekniken leder till att vi får ett jämnare inomhusklimat och därmed nöjdare hyresgäster, men också att åtgärderna leder till minskade koldioxidutsläpp.

För Myrspoven passar Vacses krav och mål väl ihop med deras egen miljöprofil, vars vision är att
globalt bidra till att fastighetssektorn minskar sitt koldioxidavtryck och icke förnyelsebara
kilowattimmar med 1 procent.

– Vacse är en långsiktig ägare av fastigheter och har ett stort hållbarhetsfokus. De vill bidra till ett
mindre klimatavtryck, men inte på bekostnad av en sämre inomhusmiljö och det kan vår AI-teknik
lösa, säger Tobias Björk Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven.

– Deras ägare representerar en stor grupp av pensionskapital och det är ett stort förtroende att de
vill och vågar använda vår nya teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi ser att de har goda
förutsättningar att lyckas med detta, avslutar Tobias Björk Andersson.

en_USEnglish